Ohjesäännöt

THESSALONIKIN SUOMI-KOULUN OHJESÄÄNNÖT
(Uudistettu 28.9.2015)

Thessalonikin Suomi-koulu toimii Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran alaisena.

Tarkoitusperät:

 1. Antaa täydentävää opetusta tukemalla suomen kielen oppimista.
 2. Tehdä oppilaille Suomea ja suomalaista kulttuuria tunnetuksi.

Oppilaat:

Suomi-koulun oppilas voi olla kuka tahansa suomalainen tai puolisuomalainen lapsi, jolla on välttävä suomen kielen taito.
Suomi-koulun oppilaiden alaikäraja on 3 vuotta, joka heidän tulee olla täyttänyt ennen koulun alkua. Opettajilla on oikeus päättää rajatapauksista.
Uusien oppilaiden on ilmoittauduttava kouluun lukuvuoden alussa. Edellisvuoden oppilaiden katsotaan jatkavan koulua, jos he eivät toisin ilmoita.

Hallinto: Koulun hallinnosta vastaavat osittain vanhempainfoorumi ja osittain vanhempainyhdistyksen kokous.

1. Vanhempainfoorumi

Vanhempainfoorumi kokoontuu kerran ennen lukuvuoden alkua, viimeistään elokuun viimeisellä viikolla, ja tarvittaessa useimmin.
Vanhempainfoorumista on vastuussa vanhempainyhdistyksen vastuuhenkilö.
Vanhempainfoorumi on päätösvaltainen 2/3 sen jäsenistä ollessa paikalla.
Päätöksiin tarvitaan ehdoton ääntenenemmistö.

Vanhempainfoorumin tehtävät:

 • Koulun tulo- ja menoehdotuksen alustava käsittely
 • Oppilaiden ja opettajien hakemusten käsittely
 • Ryhmäjaon alustava käsittely
 • Koulun tavoitteiden ja linjan asettaminen perheiden toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti.

2. Vanhempainyhdistyksen kokous

Vanhempainyhdistys kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa, kerran viimeistään viikko syksyn vanhempainfoorumin kokouksen jälkeen ja kerran kevätlukukaudella.
Sekä tarvittaessa viikon sisällä jokaisesta ylimääräisestä vanhempainfoorumin kokouksesta.
Kokouksen alussa valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastaja.
Vanhempainyhdistyksen jäseniä ovat automaattisesti yksi jokaisen Suomi-koulun oppilaan vanhemmista ja opettajat.
Vanhempainyhdistyksen jäsenellä on oikeus esittää mielipiteensä, osallistua keskusteluun, ehdottaa, äänestää, valita ja olla ehdokkaana vaaleissa.
Vanhempainyhdistyksen kokous on päätösvaltainen 2/3 sen jäsenistä ollessa paikalla.
Päätöksiin tarvitaan ehdoton ääntenenemmistö, jollei toisin mainita. 

Vanhempainyhdistyksen kokouksen tehtävät:

 • Valitsee kerran vuodessa Suomi-koulun vanhempainyhdistyksen vastuuhenkilön, rahastonhoitajan sekä tilintarkastajan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Vanhempainyhdistyksen vastuuhenkilö voi olla myös opettaja, jos hänellä on sillä hetkellä lapsia koulussa.
  Huom. tilintarkastaja mielellään koulun ulkopuolinen henkilö (Helsingin Suomi-seuran toive). Tilintarkastaja myös mielellään joku muu kuin seuran tilintarkastaja.
 • Hyväksyy Suomi-koulun edellisen vuoden tilit.
 • Päättää koulumaksun suuruuden vuosittain ja mahdollisista sisaralennuksista sekä tilapäisesti koulussa olevien oppilaiden koulumaksuista. Koulumaksu ei ole sidonnainen koulunkäynnin aloittamisajankohtaan eikä sitä myöskään palauteta.
 • Päättää ryhmäjaosta
 • Päättää tulo- ja menoarvion hyväksymisestä.  
 • Päättää apurahahankinnoista.
 • Päättää vuosittain vakuutusrahaston tarpeesta ja suuruudesta.
 • Kerää varoja koulun hyväksi.
 • Hoitaa kirja-, laite-, yms. hankinnat.
 • Hoitaa yhteydet paikallisiin viranomaisiin (tilojen anominen jne.) ja hoitaa niissä ilmenevät ongelmat.
 • Päättää koulun ohjesääntöjen muutoksista.

Rahastonhoitajan tehtävät:

 • Pitää epävirallista kirjanpitoa ja tekee joka vuoden syyskuun loppuun mennessä tilinpäätöksen Opetushallitukselle Suomeen.
 • Toimittaa epävirallisen kirjanpidon ja kuitit kolmen kuukauden välein seuran rahastonhoitajalle, joka yhdistää Suomi-koulun kirjanpidon seuran kirjanpitoon. Kaikki Suomi-koulun tulot ja menot kirjataan seuran kirjanpitoon, paitsi Opetushallituksen avustukset ja opettajien palkat.
 • Laatii tulevan lukuvuoden tulo- ja menoarvioesityksen.
 • Yhdessä vanhempainyhdistyksen vastuuhenkilön kanssa laatii joka vuoden lokakuun loppuun mennessä Opetushallitukselle avustusanomuksen. Opetushallituksen avustus kattaa n. 2/3 opettajien palkkakustannuksista.
 • Huolehtii koulumaksuista, jotka maksetaan suoraan pankkiin. Koulumaksut voidaan maksaa kahdessa erässä, joista ensimmäinen lokakuun loppuun mennessä ja toinen helmikuun loppuun mennessä.

Vanhempainyhdistyksen vastuuhenkilön tehtävät:

 • Laatii opettajaehdokaslistan ennen vanhempainfoorumin kokousta
 • Kutsuu koolle vanhempainfoorumin ja vanhempainyhdistyksen kokoukset ja laatii niihin asialistat.
 • Koordinoi kirja-, laite-, yms. hankinnat.
 • Koordinoi yhteydenpidon paikallisiin viranomaisiin (tilojen anominen jne.) ja niissä ilmenevien ongelmien hoitamisen.
 • Hoitaa koulun juoksevat asiat
 • Hoitaa apurahahakemukset
 • Hoitaa koulun sähköpostin

Opettajajäsenten tehtävät:

 • Opettajajäsenet valitaan joka lukuvuosi. Ehdokkaat jättävät sitovan hakemuksensa sen jälkeen, kun vanhempainfoorumi on ilmoittanut opettajanpaikkojen määrästä ja palkan suuruudesta.
 • Kirjoittavat joka vuoden tammikuussa lyhyen kreikankielisen toimintakertomuksen, joka viedään seuran viralliseen arkistoon.
 • Laativat edellisen lukuvuoden toimintakertomukset.
 • Laativat tulevan lukuvuoden opetussuunnitelmat yhteistyössä vanhempien kanssa.
 • Pitävät säännöllistä yhteyttä vanhempiin ja ilmoittavat välittömästi mahdollisista ongelmatilanteista.

Vanhempien tehtävät:

 • Tarkastavat opettajien esittelemät edellisen lukuvuoden toimintakertomukset.
 • Laativat tulevan lukuvuoden opetussuunnitelmat yhteistyössä opettajien kanssa.
 • Pitävät säännöllistä yhteyttä opettajiin ja ilmoittavat välittömästi mahdollisista ongelmatilanteista.
 • Tukevat kotona kaikin mahdollisin tavoin koulussa tehtävää työtä.

Liity jäseneksi!

Liity Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran jäseneksi!
Lue seuran säännöt täältä tai lataa ne täältä
Lataa jäsenhakemus ja lähetä se meille sähköpostilla seura@suomi-seura.gr