Καταστατικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:
ΙΔΡΥΣΗ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

Αρθρο1

Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία «ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Άρθρο 2

Οι σκοποί του σωματείου είναι καθαρά πνευματικής, επιμορφωτικής και πολιτιστικής φύσης και μη κερδοσκοπικοί, είναι δε πολιτικά ανεξάρτητος. Σκοποί του είναι η ανάπτυξη της επικοινωνίας και η προώθηση της πνευματικής συνεργασίας και η φροντίδα της ανάπτυξης των σχέσεων μεταξύ

α) των μελών του και των δήμων και κοινοτήτων της Βόρειας Ελλάδας και των γειτονικών περιοχών όπου κατοικούν Φινλανδοί
β) των μελών του με τοπικούς πολιτιστικούς και φοιτητικούς συλλόγους
γ) των μελών του και άλλων εθνικών ομάδων.

Επίσης σκοπείται να γίνει γνωστή η Φινλανδία και η Φινλανδική κουλτούρα και ο πολιτισμός. Επίσης σκοπός του είναι να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των λαών και ειδικότερα του Ελληνικού και Φινλανδικού και στην συναδέλφωση και την ειρηνική και αρμονική συνύπαρξη μεταξύ τους. Ειδικότερα σκοποί του σωματείου καθώς επίσης και οι μορφές και τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών αυτών είναι ενδεικτικά οι παρακάτω:

α) Η διοργάνωση κάθε μορφής εκδηλώσεων που έχουν σχέση με τους βασικούς σκοπούς του σωματείου
β) η εν γένει οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, ομιλιών, συνεδρίων και κάθε μορφής προγραμμάτων με επιμορφωτικό ή καλλιτεχνικό-ψυχαγωγικό χαρακτήρα, είτε αυτοτελώς, είτε με φορείς του εσωτερικού ή εξωτερικού που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς,
γ) η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, η εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων και η συμμετοχή σε αυτά η διοργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων (γιορτές, φεστιβάλ κτλ), η έκδοση εντύπων, η οργάνωση εκθέσεων και γενικά κάθε δραστηριότητα πρόσφορη για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου
δ) η κατάρτιση ή η συμμετοχή στην κατάρτιση προγραμμάτων φορέων Ελληνικών ή διεθνών, η εκπόνηση ή η συμμετοχή στην πραγματοποίηση των προγραμμάτων αυτών, η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών ανταλλαγών και η με κάθε τρόπο ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών με στόχο την ευόδωση των σκοπών του σωματείου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,
ε) η ανάπτυξη σχέσεων και επαφών με άλλους ανάλογους συλλόγους και συνδέσμους
στ) η επαφή του συλλόγου με τον τοπικό πληθυσμό και
ζ) η δημιουργία επιτροπών και ομάδων εργασίας για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Σε κάθε περίπτωση για την επίτευξη του σκοπού του το σωματείο μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και να συμμετέχει με οποιοδήποτε τύπο σε εταιρίες, κοινοπραξίες, συλλόγους και κάθε είδους συνεργασίες μετά από απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης.

Άρθρο 3

Ο σύλλογος θα επιδιώξει την επίτευξη των παραπάνω σκοπών με τη στενή συνεργασία ανάμεσα στα μέλη του και μάλιστα,

α) με πολιτιστικούς συλλόγους πάσης φύσεως και μορφής,
β) με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης,
γ) με τις αρχές της Ελλάδας και Φινλανδίας
δ) με παρόμοιους ή παρεμφερείς συλλόγους της χώρας και του εξωτερικού,
ε) με φορείς πολιτισμού και με κάθε νόμιμο μέσο, που δεν αντιτίθεται στα άρθρα αυτού του καταστατικού και μπορεί να συμβάλλει στην επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 4

Μέλη του Συλλόγου γίνονται όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τους σκοπούς του σωματείου είτε πρόκειται για φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Για να γίνει κάποιος μέλος του Συλλόγου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο πρέπει να είναι ενήλικος και να το ζητήσει με γραπτή αίτησή του, που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Για την αίτηση αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση για τον σκοπό αυτό. Τα μέλη του συλλόγου είναι τακτικά και επίτιμα. Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση όπως επίσης και δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρο 5

Κάθε μέλος καταβάλει σαν ποσό εγγραφής € 30,00 άπαξ και συνδρομή το ποσό των € 20,00 ετησίως. Το Δ.Σ. δεν έχει το δικαίωμα να αυξομειώσει το ποσό της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής, παρά μόνον μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και χωρίς να γίνει τροποποίηση του καταστατικού. Το Δ.Σ. προτείνει τα ποσά για την εγγραφή και τις ετήσιες συνδρομές των μελών όπως επίσης και την προθεσμία καταβολής τους στην Γενική Συνέλευση η οποία και αποφασίζει.

Άρθρο 6

Μέλος που καθυστερεί αδικαιολόγητα την συνδρομή του περισσότερο από τρεις μήνες, διαγράφεται από το Μητρώο των μελών του Συλλόγου με απόφαση του Δ.Σ. η οποία είναι δυνητική. Στην περίπτωση αποχώρησης ή διαγραφής μέλους και επανεγγραφής αυτό πληρώνει πάλι το ποσό της εγγραφής.

Άρθρο 7

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από τον Σύλλογο σύμφωνα με το άρθρο 87 του Αστικού Κώδικα, αφού εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του προς το Σωματείο. Η αποχώρηση ισχύει για το τέλος του λογιστικού έτους (λογιστικό έτος θεωρείται το ημερολογιακό).

Άρθρο 8

Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα και απολαμβάνουν εξ ίσου όλα τα πλεονεκτήματα που παρέχει ο Σύλλογος στα μέλη του.

Άρθρο 9

Τα μέλη, όσο το καθένα μπορεί, πρέπει να συμβάλλουν στην πρόοδο των εργασιών του Συλλόγου και στην επίτευξη των στόχων του. Για κάθε μέλος που ενεργεί ενάντια στους σκοπούς του συλλόγου ή εμποδίζει την καλή λειτουργία ή την εκτέλεση των αποφάσεων επισύρει τις παρακάτω συνέπειες:

α) Γραπτή επίπληξη
β) Προσωρινή διαγραφή έως και για ένα (1) έτος
γ) Οριστική διαγραφή

Οι παραπάνω ποινές καταγιγνώσκονται μετά από απόφαση της Γ.Σ. με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους εγγράφως απευθυνόμενη προς το Δ.Σ. το οποίο καλεί έκτακτη γενική συνέλευση εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή της πρότασης. Η απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να εκδοθεί και ερήμην του μέλους που κατηγορείται. Έφεση κατά της απόφασης μπορεί να γίνει και εκδικάζεται κατά την ίδια διαδικασία.

Κάθε μέλος που ενεργεί με τρόπο αντίθετο ή επιζήμιο για τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις του Συλλόγου, ή ειδικότερα κατηγορήσει ψευδώς και δολίως άλλο μέλος με αποτέλεσμα την καταδίκη του σε μία από τις ποινές παραπάνω, διαγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από αξιολογημένη εισήγηση έστω και ενός μέλους του Συλλόγου. Η απόφαση της συνέλευσης παίρνεται με πλειοψηφία ¾ των παρόντων και μετά από φανερή ψηφοφορία. Μέλος που διαγράφεται για οποιονδήποτε λόγο, δεν ξαναγράφεται παρά μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων κατά την ψηφοφορία μελών, που θα είναι φανερή.

Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το σωματείο με απλή αίτηση.

Άρθρο 10

Τα τακτικά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο και το παρόν καταστατικό. Έχουν ειδικότερα την υποχρέωση να συμβάλλουν στην προσπάθεια της επίτευξης των σκοπών του συλλόγου και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια στρέφεται ενάντια στην λειτουργία και στους σκοπούς του συλλόγου. Έχουν επίσης την υποχρέωση να συνδράμουν το Δ.Σ. όπου αυτό τους ζητηθεί. Επίτιμα μέλη μπορούν να ονομασθούν μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με εισήγηση έστω και ενός μέλους του Συλλόγου, πρόσωπα που βοηθούν στην επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου, ακόμη και χωρίς την συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 4 του παρόντος. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να βρίσκονται στις Γ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου ούτε δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και απαλλάσσονται από την υποχρέωση συνδρομής.

Άρθρο 11

Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλα τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο, μέχρι την ημερομηνία των αρχαιρεσιών. Δεν έχουν δικαίωμα να εκλεγούν ή να εκλέξουν, όσοι γράφτηκαν στο Σύλλογο τις τελευταίες τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, για την διενέργεια των αρχαιρεσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΟΙ ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 12

Πόροι είναι:

α) οι τακτικές συνδρομές των μελών,
β) οι έκτακτες συνεισφορές,
γ) οι δωρεές και χορηγίες,
δ) οι επιχορηγήσεις,
ε) οι έρανοι και οι λαχειοφόρες αγορές,
στ) τα έσοδα από τη διενέργεια πολιτιστικών και καλλιτεχνικών γενικά εκδηλώσεων και
ζ) κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη πηγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 13

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο της διοίκησης του Συλλόγου και αποφασίζει.

α) για κάθε υπόθεσή του, που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία άλλου οργάνου, ή για κάθε υπόθεση που άλλο όργανο αν και αρμόδιο της το ζητήσει με πλειοψηφούσα απόφαση
β) για την εκλογή κάθε δύο έτη των μελών του Δ.Σ. και κάθε έτος της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
γ) για την διαγραφή ή όχι κάποιου μέλους,
δ) για την έγκριση του προϋπολογισμού του Συλλόγου,
ε) για την έγκριση του απολογισμού του απερχόμενου Δ.Σ.
στ) για την απαλλαγή κάθε ευθύνης του Δ.Σ. μετά από πρόταση της εξελεγκτικής επιτροπής
ζ) για την τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου και
η) για την λύση του Σωματείου.

Επίσης εποπτεύει και ελέγχει τα υπόλοιπα όργανα της διοίκησης, με δικαίωμα οποτεδήποτε να τα παύει, εφόσον η παύση είναι αναγκαία για σοβαρούς λόγους και μάλιστα για παραβίαση των καθηκόντων τους ή ανικανότητα για σωστή διαχείριση των υποθέσεων του Συλλόγου.

Άρθρο 14

Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου. Συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Εκλέγει τότε τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής και απαλλάσσει το Δ.Σ. των ευθυνών του. Η Γ.Σ. συνέρχεται έκτακτα όσες φορές το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή το ζητήσει η εξελεγκτική επιτροπή ή το 1/4 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ.. Στην αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται τα θέματα που είναι για συζήτηση. Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να ορίζει την ημερομηνία της έκτακτης Γ.Σ. μέσα σε 4 ημέρες από την γραπτή αίτηση και η έκτακτη Γ.Σ. να πραγματοποιείται εντός 15 ημερών από την γραπτή αίτηση. Αν το Δ.Σ. καθυστερεί στον ορισμό της έκτακτης Γ.Σ. το ¼ των μελών ή η Εξελεγκτική Επιτροπή μπορεί να καθορίσει την ημερομηνία και καλεί την έκτακτη Γ.Σ. Τόσο στην πρόσκληση όσο και στην αίτηση για έκτακτη Γ.Σ. πρέπει να αναφέρονται τα θέματα αυτή. Η έκτακτη Γ.Σ. πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων και μπορούν να συμμετέχουν όλα τα τακτικά μέλη. Σε περίπτωση παραίτησης του Δ.Σ. ή όταν αυτό δεν υπάρχει το λιγότερο πέντε (5) μέλη του συλλόγου μπορούν να καλέσουν έκτακτη Γ.Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ. Σε περίπτωση παραίτησης του Δ.Σ. αυτό έχει υποχρέωση να καλέσει έκτακτη Γ.Σ. Έκτακτα η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 25.

Άρθρο 15

Με την φροντίδα του Προέδρου και του ενός μέλους του Δ.Σ. τα μέλη προσκαλούνται σε Γενική Συνέλευση με ανακοίνωση του Συλλόγου και πριν τουλάχιστον 15 ημέρες από την ημερομηνία που ορίσθηκε για την σύγκληση της συνελεύσεως. Στην ανακοίνωση πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης και να καθορίζεται ο τόπος και η ακριβής ημερομηνία της Συνέλευσης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθορίζονται από την προηγούμενη συνεδρίαση, συμπεριλαμβανομένου και οποιουδήποτε έκτακτου θέματος ήθελε προκύψει. Οι προτάσεις των μελών του συλλόγου για τα θέματα πρέπει να δοθούν στο Δ.Σ. μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Με την πρόσκληση γίνονται γνωστά ο αριθμός των μελών του συλλόγου καθώς και η λίστα των ταμιακά μη τακτοποιημένων μελών.

Άρθρο 16

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται όταν είναι παρόντες το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν στην πρώτη σύγκληση της συνέλευσης δεν επιτυγχάνεται απαρτία, η συνέλευση συγκαλείται μετά από 7 ημέρες την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Στην περίπτωση αυτή, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα παρόντα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, ανεξάρτητα του αριθμού των παρευρισκομένων μελών. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται από τον Νόμο ή από το παρόν καταστατικό διαφορετική πλειοψηφία. Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρουσία του 50% των ταμιακά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Το αυτό ισχύει και για την διάλυση του συλλόγου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία. Με μυστική ψηφοφορία μπορεί να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αν αυτό αποφασίσει η ίδια.

Άρθρο 17

Σε κάθε συζήτηση η Γενική Συνέλευση ορίζει τον Πρόεδρο, που διευθύνει τις εργασίες της συνέλευσης, καθώς και τον Γραμματέα, που είναι υποχρεωμένος να κρατά λεπτομερή πρακτικά της συζήτησης. Πρόεδρος δεν μπορεί να είναι μέλος του Δ.Σ.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18

Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο έτη από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη στη Γενική Συνέλευση, ονομαστικά για κάθε θέση. Επίσης εκλέγεται ένα αναπληρωματικό μέλος. Τα μέλη είναι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας ο Ταμίας και ένα μέλος. Σε οποιαδήποτε συνεδρίασή της η Γ.Σ. μπορεί να ορίζει μέλη του σωματείου, πλην των παραπάνω, τα οποία θα είναι συνυπεύθυνα με τα μέλη του Δ.Σ. στις αντίστοιχες αρμοδιότητες. Το νέο Προεδρείο μέσα σε έξι (6) μέρες από την κατανομή αξιωμάτων του καλεί το παλιό Προεδρείο να παραδώσει το αρχείο και την προεδρία του Συλλόγου σύμφωνα με το πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής που υπογράφουν και τα δύο προεδρεία και τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής που εκλέχθηκε πρόσφατα.

Άρθρο 19

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστο τρεις φορές το χρόνο και το συγκαλεί ο πρόεδρος ή τρία μέλη του τουλάχιστο 24 ώρες νωρίτερα, αναφέροντας την ημέρα την ώρα τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Για να παρθούν έγκυρες αποφάσεις είναι απαραίτητη η παρουσία τριών (3) τουλάχιστον μελών του. Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας βαρύνει η ψήφος του προέδρου. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να παρουσιάζει στην τακτική Γ.Σ. τον απολογισμό του περασμένου έτους και το σχέδιο δράσης για την επόμενη χρονιά το οποίο εγκρίνεται ή τροποποιείται από την Γ.Σ. Για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης είναι υπεύθυνο το νέο ή συνεχίζον Δ.Σ. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές για οποιοδήποτε μέλος του συλλόγου εκτός αν το Δ.Σ. αποφασίσει για το αντίθετο. Τα μέλη του συλλόγου που είναι παρόντα στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δεν έχουν δικαίωμα ψήφου εκτός αν το Δ.Σ. δώσει αυτό το δικαίωμα σε μέλη επιτροπών του συλλόγου και για συζητήσεις θεμάτων που αφορούν τις επιτροπές αυτές. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις ή από συνολικά (5) πέντε συνεδριάσεις της θητείας του θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται, πλην του προέδρου, από το αναπληρωματικό μέλος. Μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου μπορεί να παραιτηθεί με γραπτή δήλωσή του προς το Δ.Σ. Αν ο πρόεδρος του Δ.Σ. παραιτηθεί καλείται έκτακτη Γ.Σ.

Άρθρο 20

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις εργασίες του Συλλόγου σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Δ.Σ. και τους όρους του καταστατικού, εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον κάθε Ελληνικής ή ξένης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας Δικαστηρίων, και ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει μαζί με τα άλλα παρόντα μέλη τα πρακτικά των συνεδριάσεων, φροντίζει για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του καταστατικού και για την εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει κάθε έγγραφο του Συλλόγου μαζί με ένα άλλο μέλος και κρατάει την σφραγίδα του συλλόγου. Όσο λείπει ο Πρόεδρος τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και όταν λείπει και αυτός τα επόμενα κατά σειρά μέλη του Δ.Σ, εκτός από τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Άρθρο 21

Ο Γενικός Γραμματέας, παίρνει τις αιτήσεις και κάνει τις εγγραφές των μελών, κρατάει τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δ.Σ. κρατάει κάθε έγγραφο, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Συλλόγου, κρατά αρχείο, πρωτόκολλο και Γενικό Μητρώο των μελών. ‘Όταν λείπει ο Γενικός Γραμματέας τον αντικαθιστά ο νεότερος από τους παρόντες συμβούλους.

Άρθρο 22

Ο Ταμίας κρατάει το ταμείο και είναι υποχρεωμένος να καταθέτει τα ποσά που είναι μεγαλύτερα από 500€ σε όποια Τράπεζα αποφασίζει η Γ.Σ. του Συλλόγου. Ο εκάστοτε ταμίας, πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του συλλόγου έχει το δικαίωμα διαχείρισης του λογαριασμού που είναι στο όνομα του συλλόγου. Ο ταμίας κάνει τις πληρωμές σύμφωνα με εντάλματα, που είναι υπογεγραμμένα κατά το άρθρο 21 αυτού του καταστατικού από τον πρόεδρο και τον ταμία. Φροντίζει προσωπικά για την είσπραξη των συνδρομών των μελών και υπογράφει κάθε απόδειξη παραλαβής χρημάτων. Κρατά τα απαραίτητα λογιστικά βιβλία και είναι προσωπικά υπεύθυνος γι’ αυτά όπως και για τα χρήματα και την υπόλοιπη περιουσία του Συλλόγου. Σε κάθε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. λογοδοτεί παρουσιάζοντας τα απαραίτητα βιβλία για την ταμειακή κίνηση της αμέσως προηγουμένης περιόδου που δεν έγινε έλεγχος. Παραδίδει τα βιβλία στην εξελεγκτική επιτροπή έως την 15η Ιανουαρίου για ετήσιο έλεγχο. Η εξελεγκτική επιτροπή επιστρέφει τα βιβλία για τον ταμία έως την 25η Ιανουαρίου του ιδίου έτους.

Γ. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 23

Η άμεση εποπτεία και ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Δ.Σ. ανατίθεται σε εξελεγκτική επιτροπή που αποτελείται από δύο μέλη και που εκλέγεται κάθε έτος μαζί με ένα αναπληρωματικό μέλος αυτής, από την τακτική Γενική Συνέλευση. Μετά τον απολογισμό του Δ.Σ. που αποχωρεί, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση που περιέχει όλα τα συμπεράσματα από τον έλεγχο που έκανε. Η έκθεση καταχωρείται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα στο τέλος κάθε μήνα να ελέγχει τα λογιστικά βιβλία του Συλλόγου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή κρατά βιβλία πρακτικών στα οποία καταχωρούνται οι αποφάσεις της από τους ελέγχους που έγιναν όπως και οι εκθέσεις της για την Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Δ.Σ. Άλλες επιτροπές ορίζονται τόσο από την Γ.Σ. όσο και από το Δ.Σ. Μόνο επιτροπές που σχετίζονται με πολύ σοβαρά οικονομικά θέματα ορίζονται αποκλειστικά από την Γ.Σ. Το Δ.Σ έχει το δικαίωμα να ελέγχει την λειτουργία αυτών των άλλων επιτροπών.

Άρθρο 24

Τα συλλογικά όργανα (Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή) όπως και μεμονωμένα μέλη τους παύονται:

α) αν από βαριά αμέλεια παραμελούν την υποχρέωσή τους που απορρέει από το καταστατικό και τους νόμους, για τη σωστή διαχείριση των υποθέσεων του Συλλόγου, προαγωγή των σκοπών του και περιφρούρηση των συμφερόντων και της περιουσίας του,
β) σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανικανότητας για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους,
γ) σε περίπτωση που έμμεσα προσπαθούν να μεταβάλλουν τους σκοπούς του συλλόγου ή προσπαθούν να τον αναμείξουν σε ενέργειες διαφορετικές από τον προορισμό του,
δ) αν συστηματικά παραβαίνουν το καταστατικό και τους νόμους και
ε) σε κάθε περίπτωση που υπάρχουν σοβαροί λόγοι κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης.

Το δικαίωμα να παύει όπως και η απόφαση για το αν υπάρχει λόγος παύσης, ανήκει στην Γενική Συνέλευση των μελών που συγκαλείται έκτακτα με την φροντίδα του Δ.Σ. ή αν αυτό αρνηθεί με την φροντίδα της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μετά από έγγραφη αίτηση του 1/4 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, στην οποία πρέπει να αναπτύσσεται και να αιτιολογείται ο λόγος που επιβάλλει την παύση κάποιου οργάνου. Σε περίπτωση που και το Δ.Σ. και η Ε.Ε. αρνούνται να συγκαλέσουν Γ.Σ., η Συνέλευση συγκαλείται μετά από απόφαση της πλειοψηφίας του 1/4 των μελών που υπογράφουν την αίτηση. Για να πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση, όταν πρόκειται για παύση οργάνων, πρέπει να είναι παρόντες τουλάχιστον τα 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 25

Για να τροποποιηθεί το καταστατικό ή για να διαλυθεί ο Σύλλογος μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι απαραίτητη η παρουσία των 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία ¾ των παρόντων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Αστικού Κώδικα. Ο Σύλλογος διαλύεται σ’ εκείνες τις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 105 του Α.Κ. ή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τους όρους της προηγούμενης παραγράφου. Την λύση του Σωματείου ακολουθεί εκκαθάριση, εκκαθαριστές δε ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ. δύο μέλη του Σωματείου. Με το πέρας της εκκαθαρίσεως η περιουσία του περιέρχεται σε έτερο Σωματείο παρεμφερούς σκοπού ή σε Φιλανθρωπικό Ίδρυμα, που θα προσδιοριστούν με την παραπάνω απόφαση της Γ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Άρθρο 26

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή. Στο κέντρο αυτής θα βρίσκεται με μεγάλα γράμματα η επωνυμία του « ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και στα ελληνικά και στα φινλανδικά. Στο κέντρο θα απεικονίζεται ο χάρτης της Φινλανδίας.

Άρθρο 27

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι επτά (27) άρθρα και εγκρίθηκε σήμερα την 1η Απριλίου 2001 από την Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών.

Γίνε μέλος!

Γίνε και εσύ μέλος του Φινλανδικού Συλλόγου Βόρειας Ελλάδας!
Διάβασε το καταστατικό  εδώ ή κατέβασε το εδώ
Μετά κατέβασε την αίτηση μέλλους και στείλε την σε μας με e-mail στο seura@suomi-seura.gr