Κανονισμοί σχολείου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
(Αναθεωρήθηκαν το φθινόπωρο του 2020)

Το Φινλανδικό Σχολείο Θεσσαλονίκης λειτουργεί υπό την προστασία του Φινλανδικού Συλλόγου Βόρειας Ελλάδας, διότι το σχολείο δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένο στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, τουλάχιστον ένας από τα μέλη της σχολικής συνέλευσης πρέπει να είναι μέλος του διοικητικού συμβούλιου του Φινλανδικού Συλλόγου Βόρειας Ελλάδας.

1. Σκοποί του σχολείου

 • Να παρέχει διδασκαλία, η οποία στηρίζει την εκμάθηση και τη διατήρηση της φινλανδικής γλώσσας των μαθητών του.
 • Να γίνουν γνωστές στους μαθητές του η Φινλανδία και η φινλανδική κουλτούρα.

2. Μαθητές του σχολείου

Είναι απόγονοι Φινλανδών (τέκνα και εγγόνια κτλ.), οι οποίοι στο σπίτι τους, ή σε κοντινό τους περιβάλλον, ακούνε τη φινλανδική γλώσσα να μιλιέται έστω σε κάποιο βαθμό.

Η σχολική συνέλευση μπορεί να εξετάσει ξεχωριστά την περίπτωση δημιουργίας ενός τμήματος, του οποίου οι μαθητές ούτε γνωρίζουν, ούτε ακούν φινλανδικά, παρ’ όλο που είναι απόγονοι Φινλανδών.

Το κατώτατο όριο ηλικίας μαθητών είναι 3 χρόνια, τα οποία πρέπει είτε να τα έχουν ήδη συμπληρώσει στην αρχή του πρώτου τους σχολικού έτους, είτε να τα συμπληρώσουν κατά τη διάρκεια του. Το ανώτατο όριο ηλικίας είναι 18 χρόνια. Αν ο μαθητής/ η μαθήτρια συμπληρώσει τα 19 χρόνια κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, η φοίτηση του/της δεν καλύπτεται από την επιχορήγηση απ’ το φινλανδικό κράτος. Οι δάσκαλοι αποφασίζουν για τις οριακές περιπτώσεις, κατόπιν συζήτησης με τους γονείς.
Οι καινούργιοι μαθητές πρέπει να εγγραφούν στο σχολείο το αργότερο στην αρχή του σχολικού έτους και πριν τη φθινοπωρινή σχολική συνέλευση. Θεωρείται, ότι οι μαθητές του προηγούμενου έτους θα συνεχίζουν τη φοίτηση τους στο σχολείο μέχρι νεότερης ειδοποίησης από τους γονείς.

Οι μαθητές, που ξεκινούν τη φοίτηση τους στο σχολείο κατά την διάρκεια του σχολικού έτους, θα τοποθετούνται σε τμήματα σύμφωνα με την απόφαση των δασκάλων κατόπιν συζήτησης με τους γονείς.

3. Σχολική συνέλευση

Το σχολείο διοικείται από τη σχολική συνέλευση, η οποία αποτελείται από έναν γονέα κάθε οικογένειας, τους δασκάλους καθώς και έναν εκπρόσωπο του Δ.Σ. του Φινλανδικού Συλλόγου Βόρειας Ελλάδας. Στην ετήσια φθινοπωρινή συνέλευση, πριν την αρχή της σχολικής χρονιάς, εκλέγονται πρόεδρος, αντιπρόεδρος, ταμίας, δάσκαλοι και οικονομικός ελεγκτής με απλή πλειοψηφία. Σημείωση: Σύμφωνα με την επιθυμία της Φινλανδικής Κοινωνίας, («Suomi-Seura», έδρα Ελσίνκι, Φινλανδία), ο/η οικονομικός ελεγκτής να είναι κατά προτίμηση κάποιος, που να μην έχει σχέση με το σχολείο. Σε εκάστοτε συνέλευση εκλέγονται χωριστά γραμματέας και ελεγκτής πρακτικών.
Η σχολική συνέλευση συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο: Μια φορά το Σεπτέμβριο, πριν την αρχή της σχολικής χρονιάς το αργότερο, και άλλη μια φορά την άνοιξη. Εν ανάγκη, συγκαλείται έκτακτη συνεδρίαση μετά τη λήψη της απόφασης της κρατικής επιχορήγησης από τη Φινλανδία.

Ο/η πρόεδρος συγκαλεί συνεδρίαση τουλάχιστον δυο εβδομάδες πριν την διεξαγωγή της.
Τα μέλη της σχολικής συνέλευσης έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτη συνεδρίαση, αν η πλειοψηφία των μελών του τη ζητήσει, την οποία συγκαλεί ο πρόεδρος το συντομότερο δυνατόν κατόπιν αίτησης.

Όλα τα μέλη της σχολικής συνέλευσης έχουν το δικαίωμα να εκφέρουν τη γνώμη τους, να συμμετέχουν στη συζήτηση, να προτείνουν, να ψηφίζουν, να εκλέξουν και να εκλεγούν. Ένας δάσκαλος δεν μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή ταμίας.
Η σχολική συνέλευση έχει απαρτία, όταν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών του είναι παρόντες. Οι αποφάσεις απαιτούν απόλυτη πλειοψηφία.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων αρχειοθετούνται σε ηλεκτρονική μορφή και δεν υπογράφονται. Αντίγραφα πρακτικών πρέπει να στέλνονται και στο Φινλανδικό Σύλλογο Βόρειας Ελλάδας.

Οι κανονισμοί του σχολείου θα γράφονται στα φινλανδικά και ελληνικά. Η ηλεκτρονική αλληλογραφία του σχολείου θα γράφεται και στις δύο γλώσσες ή εν ανάγκη μόνο στα αγγλικά.

Οι συνεδριάσεις θα γίνονται στα ελληνικά ή αγγλικά, αν έστω κι ένας, που δεν ομιλεί φινλανδικά ή ελληνικά, παραβρίσκεται στην συνεδρίαση.

3.1 Kαθήκοντα της σχολικής συνέλευσης:

 • Αποφασίζει για την έγκριση ισολογισμού του προηγούμενου έτους.
 • Επιλέγει τους δασκάλους και τους αναπληρωτές δασκάλους από τους υποψηφίους την αρχή κάθε σχολικού έτους καθώς και αν χρειάζονται αλλαγές κατά την διάρκεια του σχολικού έτους.
  Πριν την επιλογή τους, οι υποψήφιοι δάσκαλοι παρουσιάζουν τον αυτό τους (την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις δεξιότητες τους ως δάσκαλοι διάφορων ηλικιακών τμημάτων). Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δάσκαλοι, είναι ήδη γνωστοί σε όλους, μπορούν απλά να περιγράψουν εν συντομία τις δραστηριότητες του τμήματος τους το προηγούμενο έτος. Τα βασικότερα κριτήρια για την επιλογή των δασκάλων πρέπει οπωσδήποτε να είναι η εκπαίδευση και προϋπηρεσία. Οι υποψήφιοι δάσκαλοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει  ανεπίσημη, γραπτή αίτηση κατόπιν αιτήματος από τον/την πρόεδρο εγκαίρως πριν από τη φθινοπωρινή συνέλευση.
 • Τοποθετεί τους μαθητές σε τμήματα ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο.
 • Αποφασίζει για το ετήσιο ποσό των διδάκτρων και τις πιθανές εκπτώσεις, καθώς και για τα δίδακτρα των μαθητών που φοιτούν προσωρινά στο σχολείο βάσει των οδηγιών του Φινλανδικού Συλλόγου Βόρειας Ελλάδας.
  Τα δίδακτρα δεν καθορίζονται σύμφωνα με την έναρξη και το τέλος της φοίτησης του μαθητή στο σχολείο και δεν επιστρέφονται.
  Ωστόσο, αλλά και με ξεχωριστή απόφαση της σχολικής συνέλευσης, οι μαθητές, που φοιτούν στο σχολείο μόνο για ένα εξάμηνο (φθινοπωρινό ή εαρινό), θα πληρώνουν τα μισά δίδακτρα.
  Οι μαθητές, που αποδεδειγμένα μένουν στη Βόρεια Ελλάδα λιγότερο από ένα έτος, μπορούν να πληρώνουν ανά μάθημα.
  Οι μαθητές, που δεν έχουν εξοφλήσει τα δίδακτρα του προηγούμενου σχολικού έτους, δεν μπορούν να συνεχίσουν στο επόμενο έτος. Ωστόσο, αλλά με την άδεια της σχολικής συνέλευσης, μπορούν οι παραπάνω μαθητές να συνεχίσουν τη φοίτηση τους στο επόμενο έτος, εάν επιτευχθεί συμφωνία για ένα δεσμευτικό πρόγραμμα πληρωμής χρωστούμενων διδάκτρων. Ένα δεσμευτικό πρόγραμμα πληρωμής χρωστούμενων διδάκτρων ορίζεται επίσης σε περίπτωση, που οι μαθητές έχουν σταματήσει να φοιτούν στο σχολείο, αλλά εκκρεμεί η εξόφληση των διδάκτρων τους.
  Τα δίδακτρα μπορούν να καταβάλλονται σε δύο δόσεις, η πρώτη έως τα τέλη Οκτωβρίου και η δεύτερη μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.
 • Αποφασίζει για την έγκριση πρόβλεψης εσόδων-εξόδων του επόμενου έτους.
 • Αποφασίζει για τις αιτήσεις επιχορηγήσεων από τη Φινλανδική Κοινωνία, («Suomi-Seura», έδρα Ελσίνκι, Φινλανδία).
 • Αποφασίζει ετησίως για την ανάγκη και το ποσό του αποθεματικού, με το οποίο καλύπτονται τυχόν ζημιές.
 • Στην εαρινή συνεδρίαση του, προϋπολογίζει το ποσό του επιδόματος του εκπροσώπου δασκάλων για τη συμμετοχή του στο ετήσιο σεμινάριο των δασκάλων Φινλανδικών Σχολείων ανά κόσμο στο Ελσίνκι.
 • Εν ανάγκη, λύνει τυχόν προβλήματα, κατόπιν αιτήματος του/της προέδρου.
 • Ευθύνεται τόσο για την κατάσταση και την οργάνωση των ντουλαπιών του σχολείου, καθώς και για την οργάνωση της βιβλιοθήκης και της λειτουργίας της.
 • Εκτελεί τις αγορές των βιβλίων, εξοπλισμού, αναλώσιμου υλικού, κτλ., τις οποίες τις συντονίζει ο/η πρόεδρος.
 • Ευθύνεται, μαζί με τους δασκάλους, για τη διοργάνωση γιορτών κι εκδρομών του σχολείου καθώς και για την καθαριότητα του χώρου μετά από κάθε γιορτή.
 • Μαζεύει πόρους για το σχολείο.
 • Ενημερώνει την λίστα της κινητής περιουσίας του σχολείου και αποφασίζει για την τοποθεσία και τη φύλαξη τους.
 • Ενημερώνει ετησίως το ημερολόγιο λειτουργίας του σχολείου.
 • Αποφασίζει για τις αλλαγές κανονισμών λειτουργίας του σχολείου μετά την έγκριση των αλλαγών από το Δ.Σ. του Φινλανδικού Συλλόγου Βόρειας Ελλάδας.
 • Εκλέγει ετησίως τον/την εκπρόσωπο των δασκάλων.

3.2 Ο/Η πρόεδρος

 • Απαντά στα εισερχόμενα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του σχολείου
 • Φυλάσσει το αρχείο του σχολείου.
 • Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη σχολική συνέλευση. Οι τακτικές συνελεύσεις συγκαλούνται τουλάχιστον δυο εβδομάδες πριν τη διεξαγωγή τους. (Οι έκτακτες το συντομότερο δυνατόν κατόπιν αίτησης.)
 • Στέλνει ετησίως τα στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου στη Φιλανδική Κοινωνία («Suomi-Seura», έδρα Ελσίνκι, Φινλανδία).
 • Μαζί με τον/την εκάστοτε εκπρόσωπο των δασκάλων
  • Εκπροσωπεύει το σχολείο σε διάφορες εκδηλώσεις (μαζί ή ξεχωριστά). Ωστόσο, σε συναντήσεις με επίσημες αρχές, το σχολείο εκπροσωπείται από τον/την πρόεδρο του Φινλανδικού Συλλόγου Βόρειας Ελλάδας.
  • Διατηρεί επαφές με τοπικές αρχές, συναντάει τον εκάστοτε διευθυντή του δημοτικού σχολείου, όπου φιλοξενείται το σχολείο μας, φροντίζει για την παραλαβή και την επιστροφή κλειδιών του σχολείου κλπ. (Ωστόσο, ο/η πρόεδρος του Φινλανδικού Συλλόγου Βόρειας Ελλάδας κάνει την αίτηση για την παραχώρηση σχολικών αιθουσών προς το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί η αίτηση πρέπει να γίνεται στο όνομα του Φινλανδικού Συλλόγου Βόρειας Ελλάδας).
  • Ευθύνεται για τη συλλογή ύλης και τη σύνταξη του σχολικού περιοδικού καθώς και την πώληση και την ταχυδρόμηση του.
 • Σε συνεργασία με τον/την ταμία, υποβάλλει κάθε φθινόπωρο αίτηση στη Φιλανδική Κοινωνία, («Suomi-Seura», έδρα Ελσίνκι, Φινλανδία) για την κρατική επιχορήγηση. Μαζί με την αίτηση στέλνονται και οι απολογισμοί δραστηριοτήτων των σχολικών τμημάτων του προηγούμενου σχολικού έτους, τα σχέδια διδασκαλίας για το επόμενο σχολικό έτος, ισολογισμός, υπόλοιπο, έκθεση του οικονομικού ελεγκτή καθώς και οικονομικός απολογισμός.
 • Φροντίζει για την προσκόμιση μιας γραπτής ανεπίσημης αίτησης από τους υποψηφίους δασκάλους εγκαίρως πριν από τη σχολική συνέλευση, που διεξάγεται το φθινόπωρο.
 • Ενημερώνει την λίστα μαθητών, η οποία συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας και των δύο γονέων του κάθε μαθητή.
 • Συντονίζει τις αγορές βιβλίων, εξοπλισμού, αναλώσιμου υλικού, κτλ., τις οποίες εκτελούν τα μέλη της σχολικής συνέλευσης.
 • Διοργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις για καινούριους γονείς και καινούριους δασκάλους.
 • Επιβλέπει την εκτέλεση καθηκόντων της σχολικής συνέλευσης.
 • Λύνει τυχόν προβλήματα, και, σε περίπτωση ανάγκης, τα μεταβιβάζει σε άλλα μέλη της σχολικής συνέλευσης.

3.3 Ο/Η ταμίας

 • Τηρεί τα λογιστικά βιβλία του σχολείου ανά σχολικό έτος και συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό, (που προορίζεται μόνο για χρήση εντός σχολείου) και τον παρουσιάζει στη σχολική συνέλευση πριν την αρχή του κάθε σχολικού έτους.
 • Παραδίδει τα λογιστικά βιβλία και τον επίσημο ισολογισμό του προηγούμενου σχολικού έτους στον οικονομικό ελεγκτή του σχολείου μέχρι τις 15. Σεπτεμβρίου του κάθε έτους.
 • Ετοιμάζει την πρόβλεψη εσόδων – εξόδων για το επόμενο σχολικό έτος και την παρουσιάζει στη φθινοπωρινή σχολική συνέλευση πριν την αρχή του κάθε σχολικού έτους.
 • Σε συνεργασία με τον/την πρόεδρο, υποβάλλει κάθε φθινόπωρο αίτηση στη Φιλανδική Κοινωνία, («Suomi-Seura», έδρα Ελσίνκι, Φινλανδία) για την κρατική επιχορήγηση. Μαζί με την αίτηση στέλνονται και οι απολογισμοί δραστηριοτήτων των σχολικών τμημάτων του προηγούμενου σχολικού έτους, τα σχέδια διδασκαλίας για το επόμενο σχολικό έτος, ισολογισμός, υπόλοιπο, έκθεση του οικονομικού ελεγκτή καθώς και οικονομικός απολογισμός.
 • Εξετάζει εκ νέου την οικονομική κατάσταση του σχολείου μετά τη λήψη της απόφασης της κρατικής επιχορήγησης από τη Φινλανδία. Εν ανάγκη, συγκαλείται έκτακτη συνεδρίαση.
 • Φροντίζει για τις πληρωμές των διδάκτρων. Τα δίδακτρα μπορούν να καταβάλλονται σε δύο δόσεις, η πρώτη έως τα τέλη Οκτωβρίου και η δεύτερη μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Ο/η ταμίας στέλνει υπενθυμίσεις για τις πληρωμές των διδάκτρων και κανονίζει για το δεσμευτικό πρόγραμμα πληρωμής χρωστούμενων διδάκτρων με τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τις αποφάσεις της σχολικής συνέλευσης. Οι πληρωμές των διδάκτρων καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό του σχολείου, όχι στο λογαριασμό του συλλόγου.
 • Υποβάλλει τις αιτήσεις επιδοτήσεων κάθε Φεβρουάριο στη Φιλανδική Κοινωνία («Suomi-Seura», έδρα Ελσίνκι, Φινλανδία), και στέλνει τις αναφορές χρήσης επιδοτήσεων μαζί με τα αποδεικτικά (αποδείξεις) τους.
 • Υποβάλλει ετησίως αντίγραφο των λογιστικών βιβλίων του σχολείου στο Δ.Σ. του Φινλανδικού Συλλόγου Βόρειας Ελλάδας.

3.4 Ο/Η οικονομικός ελεγκτής

 • Ελέγχει τα λογιστικά βιβλία του σχολείου.
 • Ελέγχει τον ισολογισμό του εκάστοτε έτους και συντάσσει την έκθεση του οικονομικού ελεγκτή.

3.5 Δάσκαλοι

 • Συνεδριάζουν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.
 • Συντάσσουν τον απολογισμό δραστηριοτήτων των τμημάτων τους του προηγούμενου σχολικού έτους.
 • Συντάσσουν τα σχέδια διδασκαλίας για το καινούριο σχολικό έτος σε συνεργασία με τους γονείς.
 • Ετοιμάζουν την ύλη για το σχολικό περιοδικό σε συνεργασία με τους μαθητές.
 • Ευθύνονται για τη διοργάνωση γιορτών κι εκδρομών του σχολείου μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής συνέλευσης,.
 • Κρατούν τακτική επαφή με τους γονείς και τους ενημερώνουν άμεσα για οποιαδήποτε προβλήματα, κι, εν ανάγκη, ενημερώνουν και τον/την πρόεδρο και τους άλλους δασκάλους για αυτά.
 • Μαζί με τον/την εκάστοτε πρόεδρο, ο/η εκάστοτε εκπρόσωπος δασκάλων
  • Εκπροσωπεύει το σχολείο σε διάφορες εκδηλώσεις (μαζί ή ξεχωριστά). Ωστόσο, σε συναντήσεις με επίσημες αρχές, το σχολείο εκπροσωπείται από τον/την πρόεδρο του Φινλανδικού Συλλόγου Βόρειας Ελλάδας.
  • Διατηρεί επαφές με τοπικές αρχές, συναντάει τον εκάστοτε διευθυντή του δημοτικού σχολείου, όπου φιλοξενείται το σχολείο μας, φροντίζει για την παραλαβή και την επιστροφή κλειδιών του σχολείου κλπ. (Ωστόσο, ο/η πρόεδρος του Φινλανδικού Συλλόγου Βόρειας Ελλάδας κάνει την αίτηση για την παραχώρηση σχολικών αιθουσών προς το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί η αίτηση πρέπει να γίνεται στο όνομα του Φινλανδικού Συλλόγου Βόρειας Ελλάδας).
  • Ευθύνεται για τη συλλογή ύλης και τη σύνταξη του σχολικού περιοδικού καθώς και την πώληση και την ταχυδρόμηση του.
 • Επί πλέον ο εκάστοτε εκπρόσωπος δασκάλων:
 • Γράφει άρθρα για τις σχολικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις στην ιστοσελίδα του συλλόγου.
 • Συντάσσει ετησίως έως τα μέσα Ιανουαρίου, ένα συνοπτικό απολογισμό δραστηριοτήτων του σχολείου του προηγούμενου έτους. Ο απολογισμός αυτός προστίθεται στον απολογισμό του Φινλανδικού Συλλόγου Βόρειας Ελλάδας.
 • Κάνει ετησίως τις αιτήσεις για δωρεάν βιβλία και παιχνίδια στη Φιλανδική Κοινωνία, («Suomi-Seura», έδρα Ελσίνκι.)

4. Οι γονείς

 • Συμμετέχουν στη σύνταξη σχεδίων διδασκαλίας για το καινούριο σχολικό έτος σε συνεργασία με τους δασκάλους.
 • Κρατούν τακτική επαφή με τους δασκάλους και αναφέρουν άμεσα τυχόν προβλήματα.
 • Στηρίζουν με κάθε τρόπο στο σπίτι την δουλειά που γίνεται στο σχολείο.

Γίνε μέλος!

Γίνε και εσύ μέλος του Φινλανδικού Συλλόγου Βόρειας Ελλάδας!
Διάβασε το καταστατικό  εδώ ή κατέβασε το εδώ
Μετά κατέβασε την αίτηση μέλλους και στείλε την σε μας με e-mail στο seura@suomi-seura.gr