Κανονισμοί σχολείου

ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(Ανανεώθηκαν στις 28.9.2015)

Το Φινλανδικό Σχολείο Θεσσαλονίκης υπάγεται στο Φινλανδικό Σύλλογο Βόρειας Ελλάδας.

Σκοποί:

 1. Να παρέχει συμπληρωματική διδασκαλία στηρίζοντας την εκμάθηση και τη διατήρηση της φινλανδικής γλώσσας.
 2. Να παρέχει γνώσεις για τη Φινλανδία και τη φινλανδική κουλτούρα.

Μαθητές:

Μαθητές του σχολείου είναι παιδιά των οποίων τουλάχιστον ο ένας ο γονέας είναι Φινλανδός και τα οποία έχουν τουλάχιστον στοιχειώδεις γνώσεις της φινλαδικής γλώσσας.

Οι μαθητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα τρία έτη της ηλικίας τους πριν την έναρξη της φοίτησης. Οι δάσκαλοι έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν για τις οριακές περιπτώσεις.

Οι καινούριοι μαθητές πρέπει να εγγραφούν στο σχολείο πριν την αρχή της σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές της προηγούμενης σχολικής χρονιάς συνεχίζουν κανονικά χωρίς εγγραφή εκτός δήλωσης περί του αντιθέτου.
Διοίκηση: Το σχολείο διοικείται εν μέρει από το Φόρουμ Γονέων κι εν μέρει από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.

Φόρουμ Γονέων

Το Φόρουμ Γονέων συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς και το αργότερο την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Ο/Η πρόεδρος του Φόρουμ Γονέων προεδρεύει και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.
Οι αποφάσεις του Φόρουμ Γονέων λαμβάνονται όταν είναι παρόντες το 2/3 των μελών του.
Οι αποφάσεις του Φόρουμ Γονέων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων.

Καθήκοντα του Φόρουμ Γονέων:

 • Προετοιμάζει τον προüυπολογισμό.
 • Φροντίζει για τις εγγραφές μαθητών και την επιλογή δασκάλων από τους υποψηφίους
 • Προκαταρκτική συζήτηση μαθητικών τμημάτων
 • Θέτει στόχους και κατευθυντήριες γραμμές στη λειτουργία του σχολείου σύμφωνα με τις επιθυμίες και τους στόχους των γονέων.

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς: Μια φορά το αργότερο μια εβδομάδα μετά τη συνέλευση του Φόρουμ Γονέων και μια φορά το εαρινό εξάμηνο καθώς και εν ανάγκη εντός μιας εβδομάδας μετά από κάθε επί πλέον συνέλευση του Φόρουμ Γονέων.

Στην αρχή κάθε συνέλευσης εκλέγονται ο/η πρόεδρος, γραμματέας και ελεγκτής των πρακτικών.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελείται από τους δασκάλους και από έναν γονέα από κάθε οικογένεια.

Τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τη γνώμη τους, να συμμετέχουν στη συζήτηση, να κάνουν προτάσεις καθώς και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Οι αποφάσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων λαμβάνονται όταν είναι παρόντες το 2/3 των μελών του.
Οι αποφάσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων εκτός αν αποφασιστεί αλλιώς.

Καθήκοντα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων:

 • Εκλέγει μια φορά το χρόνο τον/την πρόεδρο, ταμία και οικονομικό ελεγκτή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων με απλή πλειοψηφία. Πρόεδρος μπορεί να εκλεγεί και δάσκαλος/ δασκάλα εφόσον έχει δικά του/της παιδιά στο σχολείο.
  ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο οικονομικός ελεγκτής προτιμάται να είναι κάποιος εκτός σχολείου σύμφωνα με την επιθυμία της Φινλανδικής κοινωνίας («Suomi-Seura», έδρα Ελσίνκι). Επίσης ο οικονομικός ελεγκτής προτιμάται να μην είναι ο ίδιος του Φινλανδικού Συλλόγου Βόρειας Ελλάδας.
 • Εγκρίνει τον ισολογισμού της προηγούμενης χρονιάς.
 • Αποφασίζει ετησίως για το ύψος των διδάκτρων, την οικογενειακή έκπτωση και το ύψος διδάκτρων για τους περιστασιακούς μαθητές. Τα δίδακτρα κάθε εξαμήνου καταβάλλονται εξ ολοκλήρου άσχετα από την έναρξη φοίτησης του μαθητή στο σχολείο. Τα ήδη πληρωμένα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.
 • Αποφασίζει για τα μαθητικά τμήματα.
 • Αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού.
 • Αποφασίζει για τις αιτήσεις επιδοτήσεων.
 • Αποφασίζει ετησίως για την ανάγκη και το ύψος του αποθέματος ζημιών.
 • Μαζεύει χρήματα για το σχολείο με διάφορους τρόπους.
 • Φροντίζει για την αγορά βιβλίων, εξοπλισμού κ.α.
 • Φροντίζει για την επικοινωνία με τις τοπικές αρχές (αίτηση παραχώρησης χώρου κτλ.) και την επίλυση τυχών προβλημάτων.
 • Αποφασίζει για τις αλλαγές των κανονισμών του σχολείου.

Καθήκοντα του ταμία:

 • Φροντίζει για τα λογιστικά βιβλία του σχολείου, συντάσσει τον ισολογισμό και τον στέλνει στο υπουργείο παιδείας στη Φινλανδία κάθε χρόνο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
 • Προσκομίζει ανά τρεις μήνες τα λογιστικά βιβλία και τις αποδείξεις στον ταμία του Φινλανδικού Συλλόγου Βόρειας Ελλάδας, ο οποίος τα καταγράφει στα λογιστικά βιβλία του συλλόγου. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα του σχολείου καταγράφονται στα λογιστικά βιβλία του συλλόγου εκτός των μισθών των δασκάλων και των επιδοτήσεων από τη διεύθυνση εκπαίδευσης Φινλανδίας.
 • Συντάσσει την πρόταση προϋπολογισμού για την ερχόμενη σχολική χρονιά.
 • Συντάσσει μαζί με τον/την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων την αίτηση επιδοτήσεως στη διεύθυνση εκπαίδευσης Φινλανδίας κάθε χρόνο μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Η επιδότηση της διεύθυνσης εκπαίδευσης Φινλανδίας καλύπτει τα 2/3 των μισθών των δασκάλων.
 • Φροντίζει για την πληρωμή των διδάκτρων, τα οποία καταβάλλονται στην τράπεζα. Τα δίδακτρα μπορούν να πληρώνονται σε δύο μέρη, το πρώτο μέχρι τέλος Οκτωβρίου και το δεύτερο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου.

Καθήκοντα του/της προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων:

 • Συντάσσει τη λίστα υποψηφίων δασκάλων πριν τη συνέλευση του Φόρουμ Γονέων.
 • Συγκαλεί σε συνέλευση το Φόρουμ Γονέων και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και συντάσσει τις λίστες θεμάτων των συνελεύσεων.
 • Συντονίζει τις αγορές βιβλίων, εξοπλισμού κ.α..
 • Συντονίζει την επικοινωνία με τις τοπικές αρχές (αίτηση παραχώρησης χώρου κτλ.) και την επίλυση τυχών προβλημάτων.
 • Φροντίζει για τα τρέχοντα θέματα του σχολείου
 • Φροντίζει για τις αιτήσεις επιδοτήσεων
 • Φροντίζει για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου

Καθήκοντα των δασκάλων:

 • Οι δάσκαλοι εκλέγονται κάθε σχολική χρονιά. Οι υποψήφιοι δάσκαλοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους αφού το Φόρουμ Γονέων έχει ανακοινώσει τον αριθμό ανοιχτών θέσεων και το ύψος του μισθού.
 • Συντάσσουν κάθε χρόνο τον Ιανουάριο ένα σύντομο ιστορικό για τη σχολική χρονιά στα ελληνικά, η οποία αρχειοθετείται μαζί με τα άλλα επίσημα έγγραφα του συλλόγου.
 • Συντάσσουν τις αναφορές λειτουργίας των τμημάτων από την προηγούμενη σχολική χρονιά.
 • Συντάσσουν τα σχέδια διδασκαλίας των τμημάτων για την ερχόμενη σχολική χρονιά σε συνεργασία με τους γονείς.
 • Κρατούν τακτική επικοινωνία με τους γονείς και ενημερώνουν άμεσα για τυχόν προβλήματα.

Καθήκοντα των γονέων:

 • Ελέγχουν τις από τους δασκάλους συντασσόμενες αναφορές λειτουργίας των τμημάτων από την προηγούμενη σχολική χρονιά.
 • Συντάσσουν τα σχέδια διδασκαλίας των τμημάτων για την ερχόμενη σχολική χρονιά σε συνεργασία με τους δασκάλους.
 • Κρατούν τακτική επικοινωνία με τους δασκάλους και ενημερώνουν άμεσα για τυχόν προβλήματα.
 • Στηρίζουν με κάθε δυνατό τρόπο τη δουλειά των δασκάλων στο σπίτι.

Γίνε μέλος!

Γίνε και εσύ μέλος του Φινλανδικού Συλλόγου Βόρειας Ελλάδας!
Διάβασε το καταστατικό  εδώ ή κατέβασε το εδώ
Μετά κατέβασε την αίτηση μέλλους και στείλε την σε μας με e-mail στο seura@suomi-seura.gr