Διοικητικά όργανα και διεύθυνση

Η Γενι­κή Συνέ­λευ­ση

Η Γενι­κή Συνέ­λευ­ση, η οποία συ­γκε­ντρώ­νε­ται τα­κτι­κά κάθε χρό­νο το Φεβρουά­ριο, εί­ναι το ανώ­τα­το διοι­κη­τι­κό όρ­γα­νο του συλ­λό­γου. 

Το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο

Ο­ Σύλ­λο­γος διοι­κεί­ται από πε­ντα­με­λές Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο, το οποίο εκλέ­γε­ται κάθε δύο χρό­νια από τη Τακτι­κή Γενι­κή Συνέ­λευ­ση.

2019-2021 τα μέλη του Δ.Σ. είναι:
Πρόεδρος (Η) Outi Holopainen
Αντιπρόεδρος (Η) Sari Silvasti-Kontos
Γραμματέας (Ο) Marko Suomalainen
Ταμίας (Η) Päivi Georgopoulos
Μέλος (Η) Rauni Puurunen
Αναπληρωτής μέλος (Η) Kirsikka Soustiel

Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής εκλέγονται ετησίως.

2020-2021 τα μέλη είναι:
Μέλος (Η) Satu Vuorinen
Μέλος (Η) Asta Koskela-Dimitriadou
Αναπληρωτής μέλος (H)Ragni Kapeta

Γίνε μέλος!

Γίνε και εσύ μέλος του Φινλανδικού Συλλόγου Βόρειας Ελλάδας!
Διάβασε το καταστατικό  εδώ ή κατέβασε το εδώ
Μετά κατέβασε την αίτηση μέλλους και στείλε την σε μας με e-mail στο seura@suomi-seura.gr